Guru Vedham

Guru Vedham

Saturday, November 28, 2015

அழகாய் யோசி...


ராதேக்ருஷ்ணா

அழகாய் யோசி...
அழகான க்ருஷ்ணனை யோசி....
அர்த்தமுடன் யோசி...
பக்தர்களின் பக்தியை அர்த்தமறிந்து யோசி...
யோசிப்பது தவறல்ல...
எதை எப்படி யோசிக்கிறாய் என்பதே முக்கியம்…

No comments:

Post a Comment