Guru Vedham

Guru Vedham

Saturday, March 21, 2015

உன்னாலும் முடியும்….


ராதேக்ருஷ்ணா ...
ப்ரஹ்லாதனால் நாமஜபம் செய்து, நரசிம்மனைப் பார்க்க முடியுமென்றால் உன்னால் முடியாதா ???
கோபிகைகளால் ப்ரேமபக்தியினால் கண்ணனோடு ராசம் ஆட முடியுமென்றால் உன்னால் முடியாதோ ???
உன்னாலும் முடியும்….


No comments:

Post a Comment